Regulamin

Realizacja sprzedaży przez www.elkopol.pl odbywa się według zasad niniejszego Regulaminu. Złożenie przez Klienta zamówienia w naszym sklepie jest równoznaczne z akceptacją zasad wynikających z Regulaminu i zobowiązuje Klienta do przestrzegania tychże zasad.

Elkopol Sp. z o.o.  prowadzi sprzedaż towarów za pośrednictwem sieci Internet. Zamówienia składać można przez stronę internetową www.elkopol.pl.

Z oferty sklepu www.elkopol.pl mogą korzystać wyłącznie osoby reprezentujące restaurację, hotel lub sklep detaliczny upoważnione przez firmę do składania zamówień w jej imieniu, posiadające pełną, określoną wg przepisów prawa cywilnego, zdolność do czynności prawnych.

Ceny towarów oraz koszty dostawy uwidocznione na stronie internetowej www.elkopol.pl są cenami netto [bez VAT], wyrażonymi w złotych polskich.

Zamówienie złożone przez Klienta stanowi Ofertę w rozumieniu przepisów prawa cywilnego. Wysłanie przez elkopol@elkopol.pl do Klienta wiadomości mailowej z potwierdzeniem zakresu realizowanego zamówienia stanowi przyjęcie Oferty w możliwym do realizacji zakresie.

Umowa sprzedaży zawierana jest między Klientem, a firmą Elkopol Sp. z o.o. w momencie przekazania Klientowi zamówienia wraz z fakturą VAT. Dokument sprzedaży jest zawsze zgodny z obowiązującą w chwili akceptacji zamówienia przez Kupującego ceną sprzedaży, bez względu na wybrany termin dostawy.

Rejestracja

Rejestrując się w serwisie Elkopol Klient wyraża zgodę na przetwarzanie przez firmę Elkopol jego danych osobowych w zakresie niezbędnym do realizacji zamówień, optymalizacji oferty oraz komunikacji z Klientem. Do rejestracji niezbędne będą wszystkie dane firmy: NIP, Regon, Zaświadczenie o działalności lub KRS, które po zakończeniu rejestracji prosimy przesłać do nas mailem na adres elkopol@elkopol.pl lub na fax (23)6626925. Załatwienie tych formalności pozwoli nam wprowadzić nowego Klienta do bazy i poprawnie wystawić fakturę.

Administratorem Danych Osobowych jest Elkopol Sp. z o.o. Zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 r. "O ochronie danych osobowych" (Dz.U. Nr 133 poz. 883) dane osobowe są chronione w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osób trzecich.

Dane osobowe są przechowywane w postaci umożliwiającej identyfikację osób, których dotyczą, nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania. Osoby, których dane zostają umieszczone w zbiorze danych mają prawo dostępu do treści tych danych oraz prawo do ich poprawiania.

W razie stwierdzenia niezgodności swoich danych ze stanem faktycznym, Klient może samodzielnie dokonać ich korekty na stronie internetowej Elkopol po uprzednim zalogowaniu się. Klient może zażądać usunięcia swoich danych osobowych poprzez wysłanie takiego żądania z konta email podanego w procesie rejestracji. Elkopol zastrzega sobie możliwość telefonicznego kontaktu z Klientem w celu weryfikacji autentyczności takiego żądania.

Klient wyraża zgodę na otrzymywanie emaili bezpośrednio związanych z realizacją zamówienia złożonego przez Klienta oraz dotyczących technicznych zmian na jego koncie.

Elkopol w żadnej sytuacji nie będzie wysyłać emaili z prośbą o weryfikację danych Klienta lub o ponowne zarejestrowanie się na stronie Elkopol przez podany w wiadomości odsyłacz do strony internetowej.

Dostawa i koszty dostawy

Realizacja dostawy może być wykonana za pośrednictwem Elkopol Sp. z o.o. lub firmy kurierskiej.

Koszt dostawy do Warszawy uzależniony jest od wysokości zamówienia i wynosi:  0 zł netto w przypadku zamówień o wartości powyżej 350 zł netto i 30 zł netto w przypadku zamówień o wartości poniżej 350 zł netto.

Koszt dostawy do miejscowości innych niż Warszawa  uzależniony jest od ilości zamówionego towaru i kwoty. 0 zł netto w przypadku minimum 10 kg, ale za kwotę nie mniejszą niż 500 zł. Koszt wysyłki kurierem wynosi 45 zł netto w przypadku zamówienia poniżej 10 kg oraz za kwotę niższą niż 500 zł.

Elkopol nie realizuje zamówień o wartości poniżej 250 zł netto. W przypadku złożenia przez zamawiającego zamówienia o wartości poniżej 250 zł netto, pracownik skontaktuje się z zamawiającym telefonicznie lub mailowo celem modyfikacji zamówienia lub jego anulowania.

Zamówienie Klienta

1. Składanie i akceptacja zamówienia

Zamówienie składa się wybierając z oferty znajdującej się na stronie internetowej www.elkopol.pl Wkładanie produktów do wirtualnego koszyka odbywa się po kliknięciu przycisku "Do koszyka". Akceptacja całego zamówienia odbywa się po kliknięciu przycisku "Potwierdź zamówienie".

2. Potwierdzenie i realizacja zamówienia

Przyjęcie zamówienia Klienta zostaje potwierdzone drogą elektroniczną poprzez wysłanie Zamawiającemu wiadomości emailowej.

Rozpoczęcie realizacji zamówienia może być w uzasadnionych przypadkach uwarunkowane telefoniczną weryfikacją złożonego przez Klienta zamówienia. Elkopol zastrzega sobie prawo do anulowania złożonego zamówienia.

3. Możliwość anulowania zamówienia

Klient może anulować zamówienie, jednakże musi to nastąpić nie później niż do godziny 6.30 dnia poprzedzającego dzień dostawy zamówienia.

4. Termin realizacji dostawy

Termin realizacji dostawy uzależniony jest od miejsca do którego towar ma być dostarczony. Jeżeli jest to Warszawa, zamówienia realizowane są zwykle następnego dnia roboczego od dnia złożenia zamówienia.

Jeżeli towar ma być dostarczony do miejscowości innych niż Warszawa, najczęściej zamówienia składane od poniedziałku do środy będą dostarczone w ciągu 48 godzin po otrzymaniu zamówienia.

Zamówienia składane od czwartku do soboty będą dostarczone we wtorek w następnym tygodniu.

Zamówienie dnia

Dostawa dnia

Poniedziałek

Środa

Wtorek

Czwartek

Środa

Piątek

Czwartek

Wtorek

Piątek

Wtorek

 

Elkopol Sp. z o.o. nie realizuje zamówień w soboty, niedziele i Święta i zastrzega sobie możliwość wyznaczenia dodatkowych dni zamknięcia sklepu.

5. Miejsce i termin dostarczenia zakupów

Zamówienie zostanie dostarczone pod wskazany przez Klienta adres. 

Elkopol Sp. zo.o. nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienie lub niedostarczenie zamówienia w wybranym przez Klienta terminie w wyniku wydarzeń i sytuacji, na które nie ma wpływu.

6. Odmowa realizacji zamówień

Elkopol Sp. z o.o. zastrzega sobie możliwość odmowy realizacji zamówienia w następujących przypadkach:

- Zamówienia nie udało się potwierdzić, a zostało ono uznane za wymagające potwierdzenia

- Klient nie przestrzega zasad Regulaminu

- Pozostają nieuregulowane faktury za poprzednie zamówienia

7. Faktura

Do każdej dostawy dołączona jest faktura na wszystkie dostarczone pozycje.

 Płatności

1. Sposoby płatności

Możliwe są następujące sposoby dokonania płatności:

- gotówka

- pobranie

- przedpłata

- przelew

Inne

1. Dostawca

Dostawca zostawia zamówienie osobie znajdującej się pod adresem wskazanym przez Klienta. Dostawca nie ma możliwości weryfikacji danych osobowych odbiorcy towaru.

2. Odmowa przyjęcia zamówienia

Nieuzasadniona odmowa przyjęcia zamówienia przez Klienta traktowana jest jako naruszenie zasad niniejszego regulaminu. Niekompletność zamówienia nie może być powodem odmowy przyjęcia zamówienia.

Reklamacje i zwroty

1. Niezgodność przesyłki z zamówieniem/uszkodzenie przesyłki

Przy realizacji dostawy przez dostawcę Elkopol w razie jej niezgodności ze złożonym zamówieniem, Klient powinien powiadomić o tym dostawcę natychmiast po przyjęciu towaru.

2. Reklamacje, zwroty produktów

a) W razie niezgodności towaru z umową, kupujący ma prawo żądać wymiany towaru bądź obniżenia jego ceny albo odstąpienia od umowy pod warunkiem, że zawiadomi o tym sprzedawcę w terminie 1 dnia od dostarczenia zamówienia. W celu dokonania reklamacji należy skontaktować się z Elkopol Sp. z o.o. mailowo lub telefonicznie.

b) Zgłoszona reklamacja zostanie rozpatrzona w terminie 2 dni. O wyniku jej rozpatrzenia Klient zostanie powiadomiony na piśmie na adres email. Brak odpowiedzi we wskazanym terminie zostanie uznany za pozytywne rozpatrzenie reklamacji.

Elkopol zwraca Klientowi należność za odesłany/reklamowany towar w ciągu 7 dni, licząc od dnia pozytywnego rozpatrzenia reklamacji, na konto wskazane przez Klienta. Koszt odesłania towaru nie podlega zwrotowi.

- Elkopol nie przyjmuje żadnych przesyłek odsyłanych za pobraniem.

- Różnice między rzeczywistym wyglądem produktu, a jego zdjęciem na stronie internetowej Elkopol nie mogą być podstawą reklamacji i zwrotu zakupionego towaru.

Postanowienia końcowe

  1. Elkopol nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie wiadomości przesłanej na wskazany przez Klienta adres email, co może być spowodowane blokowaniem lub usuwaniem emaili przez oprogramowanie zainstalowane na komputerze używanym przez Klienta lub blokowaniem przez administratorów serwerów pocztowych.
  2. W przypadku odmowy realizacji zamówienia zgodnie z zapisami Regulaminu lub w przypadku anulowania przez Klienta zamówienia wcześniej opłaconego, Elkopol dokona pełnego zwrotu należnej kwoty na konto wskazane przez Klienta. Klientowi nie będą przysługiwały żadne inne roszczenia z tym związane.
  3. Elkopol zastrzega sobie możliwość zmiany regulaminu bez wcześniejszego poinformowania o tym fakcie zarejestrowanych w serwisie Klientów. Wszelkie zmiany obowiązują od daty opublikowania ich na stronie www.elkopol.pl.
  4. Sądem właściwym dla rozpatrywania ewentualnych sporów mogących powstać w wyniku wykonywania postanowień niniejszego Regulaminu jest sąd właściwy dla siedziby Elkopol.